รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2559 08:26:00
หัวข้อข่าว
การได้มาซึ่งสินทรัพย์
หลักทรัพย์
KCM
แหล่งข่าว
KCM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "KCM") ขอแจ้งให้ทราบการเข้าลงทุนในบริษัทอื่น 
โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
วันที่จดทะเบียน : วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ชื่อบริษัทที่จัดตัง้ : บริษัท 4จี เมทอล โปรดักซ์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 100,000 บาท ต่อ หุ้น
เงินลงทุน : 5,000,000 บาท (ราคา par)
สัดส่วนการถือหุ้น : 25%
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และหลังคาเหล็ก
เงื่อนไขอื่น : บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) จะแต่งตัง้ 
ตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 1 ท่าน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้