รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ส.ค. 2559 08:58:00
หัวข้อข่าว
การได้มาซึ่งสินทรัพย์
หลักทรัพย์
KCM
แหล่งข่าว
KCM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "KCM") ขอแจ้งให้ทราบการเข้าลงทุนในบริษัทอื่น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่จดทะเบียน  :  วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง  :  บริษัท เอสเคเอสซี เมททอล โปรดักซ์ จำกัด
สถานที่จัดตั้ง  :  จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  ผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็ก โครงสร้างเกี่ยวกับเหล็ก และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง
ทุนจดทะเบียน  :  1,380,000,000 เรียล (คำนวณเป็นเงินไทยประมาณ 12,144,000 บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  :  4,000 เรียล ต่อ หุ้น (คำนวณเป็นเงินไทยประมาณ 35.20 บาท ต่อ หุ้น)
เงินลงทุน  :  460,000,000 เรียล (ราคา par)
    คำนวณเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จดทะเบียนเป็นเงิน 4,048,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น  :  33.33%
แหล่งเงินทุนที่ใช้  :  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้จากต่างประเทศ
เงื่อนไขอื่น  :  บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 
จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้