รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ค. 2559 17:02:00
หัวข้อข่าว
ตลท.แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 จำนวน 17 บริษัท
หลักทรัพย์
SGF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 จำนวน 17 บริษัท
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งให้บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 (NC&NPG
Stage 3) เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ขอพ้นเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไปนั้น
(รายละเอียดปรากฏในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 29 มกราคม, 29 กุมภาพันธ์ และ 29 มีนาคม
2559)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 ดังนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาบริษัทจดทะเบียนจำนวน 13 บริษัท 
ดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังมีรายชื่อปรากฏตามตารางด้านล่าง
หากบริษัทดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
ที่  ชื่อย่อ  ชื่อบริษัท
1  APX  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2  BRC  บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
3  KTECH  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
4  NFC  บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
5  POMPUI  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
6  SAFARI  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
7  SGF  บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
8  THL  บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
9  TPROP  บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
10  VI  บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11  WORLD  บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
12  WP  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
13  WR  บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)

ในส่วนของบริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN) บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC) บริษัท
ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (TRS) และบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (TT&T)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________