รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ค. 2559 12:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 485/2559

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  เออร์บานา (URBNPF)
  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัท") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์  บานา (URBNPF) ("กองทุน")
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(สาขากรุงเทพมหานคร)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหนังสือเลขที่จค. 356/2559 เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 แล้ว รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม  
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(สาขากรุงเทพมหานคร)
เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4877

ข้อความใหม่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4530 โทรสาร : 0-2626-4545-6


ทั้งนี้ การเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าวไม่กระทบสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์
บานา กรุณาติดต่อ ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง    โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
 www.phatraasset.com
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                 ขอแสดงความนับถือ


                (นายยุทธพล ลาภละมูล)    
                  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้