รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ค. 2559 19:28:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2559 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SMC
แหล่งข่าว
SMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 28 ก.ค. 2559
วันประชุม (แก้ไข)                  : 29 ส.ค. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มิ.ย. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 30 มิ.ย. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 มิ.ย. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี
2556,2557,2558
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้อง เมจิก 1 ชั้น 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเอ็มซี พาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จากเดิม
ประชุมในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. เป็นวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
แจ้งว่าสามารถตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

             ขอแสดงความนับถือ
        


             ( นางจุไรรัตน์ โบไนเทิ่น )
             กรรมการ
        บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)      
        
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้