รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ค. 2559 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ INET เริ่มซื้อขายวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
INET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ INET เริ่มซื้อขายวันที่ 29 กรกฎาคม 
2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 250,020,799.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 250,020,799
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 250,020,776
ทุนใหม่ (บาท)                    : 500,041,575.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 500,041,575
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 250,020,776 
หุ้น (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 21 มิถุนายน 2559
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 )
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 3.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 11 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 ก.ค. 2559
______________________________________________________________________