รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ค. 2559 08:08:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย FIRST STATE INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/07/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ชุติมา บุษยโภคะ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/07/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 49.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________