รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ค. 2559 07:50:00
หัวข้อข่าว
1 สิงหาคม 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TCMC-W1
หลักทรัพย์
TCMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(TCMC-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 01 ส.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : 05 ส.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 26 ส.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 02 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 11 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 25 ส.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 27 ส.ค. 2559
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
 กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 5 - 26 สิงหาคม 
2559
______________________________________________________________________