รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2559 17:22:00
หัวข้อข่าว
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
หลักทรัพย์
INET
แหล่งข่าว
INET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม
250,020,799 บาท เป็น 500,041,575 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ระหว่างวันที่ 11 -
15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเป็นดังนี้
  ทุนจดทะเบียน  :  512,541,598 บาท
  แบ่งออกเป็น  :  หุ้นสามัญ 512,541,598 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้  :  1.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  :  500,041,575 บาท
  แบ่งออกเป็น  :  หุ้นสามัญ 500,041,575 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้  :  1.00 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้