รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2559 17:21:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
INET
แหล่งข่าว
INET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 25 ก.ค. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 250,020,799
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 3.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 11 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2559
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 250,020,776
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 23

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 250,020,799
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 250,020,776
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 23
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 750,062,328.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  :
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 750,062,328.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางมรกต กุลธรรมโยธิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้