รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2559 17:58:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/07/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 25.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/07/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 13.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 22.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประทีป ตั้งมติธรรม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/07/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 54.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________