รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2559 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 15 ก.ค. 2559
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2559 ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลส โฮเต็ล & คอนเวนชั่น ชั้น 3 ห้องสุพรรณิการ์ เลขที่ 54/7
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวม 115
ราย ประกอบด้วย 66 รายซึ่งมาด้วยตนเอง และ 49 รายซึ่งรับมอบฉันทะ รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 31,438,428 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 78.79 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 39,900,000 หุ้น บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม       2558
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2558  ด้วยคะเเนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  31,301,415  -  2,000  31,303,415
คิดเป็นร้อยละ  99.99  -  0.01  100

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2558
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2558 
โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 
ด้วยคะเเนนเสียงเป็นดังนี้


มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  31,432,631  4,793  -  31,437,424
คิดเป็นร้อยละ  100  0.02  -  100
  
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม    อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  41,895,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.38
ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 5 สิงหาคม
2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  31,436,428  -  2,000  41,438,428
คิดเป็นร้อยละ  99.99  -  0.01  100

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1.  นายโยชิฮิซ่า  ฮาเซกาว่า    2. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว    3. นายพชร  แก้วนุกูล

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสามท่านเท่ากัน   ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  31,433,828  4,600  -  31,438,428
คิดเป็นร้อยละ  99.99  0.01  -  100

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม   อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558  เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  31,438,128  300  -  31,438,428
คิดเป็นร้อยละ  100  0.00  -  31,438,428
  
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2558 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4451 หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน
1,640,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  31,433,928  4,500  -  31,438,428
คิดเป็นร้อยละ  100  0.01  -  100
  
ระเบียบวาระที่ 
8  พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการ  พัฒนาระหว่าง บริษัท
ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด
 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  4,287,628  -  4,500  4,292,128
คิดเป็นร้อยละ  100  -  0.10  100

มติที่ประชุม  อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการ  พัฒนาระหว่าง บริษัท 
ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด
(ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้)

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
    ไม่มีการอนุมัติเรื่องอื่นๆในระเบียบวาระนี้  
    ปิดการประชุมเวลา 12.45
    
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                  
                  ขอแสดงความนับถือ
 
                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้