รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ค. 2559 17:06:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
POMPUI
แหล่งข่าว
POMPUI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 14 ก.ค. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 12,429,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 12,429,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 25.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : 23 มิ.ย. 2559
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 12,429,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 12,429,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 12,429,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 310,725,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 310,725,000.00
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
1.กรณีเป็นการแปลงหนี้ดอกเบี้ยค้างชำระเดิมและเบี้ยปรับผิดนัดของธนาคารเจ้าหนี้เป็นทุน 
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบไว้
และธนาคารได้ส่งหนังสือฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ยินยอมให้บริษัทแปลงหนี้เป็นทุนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2.ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดราคาหุ้นแปลงหนี้ครั้งนี้ที่หุ้นละ 25 บาท สูงกว่าราคาที่
ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินไว้คือ หุ้นละ 11.30 บาท (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558)
3.ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โดยหากมีความคืบหน้าบริษัทจะได้รายงานให้ทราบต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายไกรสิน โตทับเที่ยง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้