รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ค. 2559 08:31:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: TCMC-W1
หลักทรัพย์
TCMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(TCMC-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCMC-W1
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 05 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 26 ส.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 02 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 11 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 25 ส.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 27 ส.ค. 2559
______________________________________________________________________