รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2559 18:32:00
หัวข้อข่าว
การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ ทห.028/2559

      วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

เรื่อง  การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด จาก บริษัท สหนำเท็กซ์ไทล์ จำกัด -
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำนวน 30,156 หุ้น ในราคาที่ตกลงกัน หุ้นละ 143.58 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม
 2558) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,329,798.48บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  :  ภายใน เดือนกรกฎาคม 2559
-  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
    - ผู้ซื้อ  :  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
    - ผู้ขาย  :  บริษัท สหนำเท็กซ์ไทล์ จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
-  ลักษณะความสัมพันธ์  :  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ
    บริษัท สหนำเท็กซ์ไทล์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
       ผู้ถือหุ้นรายใหญ่          สัดส่วนการถือหุ้น
                         บมจ.ธนูลักษณ์  บจก.สหนำเท็กซ์ไทล์
    บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง           23.52%    18%
   บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล       11.09%    18%
-  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  :  การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
-  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา / จำหน่ายไป
    - ชื่อบริษัท              :  บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
    - ประเภทธุรกิจ          :  ผลิต และส่งออกถุงเท้า
    - ทุนที่ออกและเรียกชำระ  :  143,220,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
        1,432,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
-  สัดส่วนการลงทุน
    - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา  :  จำนวน  70,000 หุ้น เท่ากับ 4.89% ของทุนที่ออก 
และเรียกชำระแล้ว
  - สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา  :   จำนวน 100,156 หุ้น เท่ากับ 6.99% ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
-  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน      :  หุ้นสามัญบริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด จำนวน 30,156 หุ้น 
ในราคาที่ตกลงกัน หุ้นละ 143.58 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558) รวมเป็นเงิน 4,329,798.48 บาท
-  วัตถุประสงค์ในการซื้อ  :  เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
-  แหล่งเงินทุนที่ใช้      :  เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
-  ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  :  ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล และการเป็น Supply chain
-  กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย  :  - ไม่มี -
-  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  ราคามีความสมเหตุสมผล และเป็นการบริหารสภาพคล่อง
-  ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง  :  - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-  ขนาดรายการ  :
รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ
ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และไม่เข้าข่าย หลักเกณฑ์การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      
ขอแสดงความนับถือ.................................................
(นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
 กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้