รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2559 18:29:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา แทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ทห. 029/2559

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง  ทห.026/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
ได้มีมติแต่งตั้ง นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา แทน
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการที่ลาออก

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ


..????????????
(นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้