รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2559 08:23:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : BTW เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
BTW
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (BTW)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BTW
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 11 ก.ค. 2559
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 11 ก.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 756,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 756,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 378,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 156,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 3.75
ลักษณะธุรกิจ                     :
BTW ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทแกน ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก
ตามความต้องการของลูกค้า แบ่งเป็น 1) งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) 2)
งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) และ 3) บริการอื่น เช่น การให้บริการติดตั้ง
หมายเหตุ                      :
วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ BTW จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________