รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2559 17:20:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "SGF" และ "SGF-P1"
หลักทรัพย์
SGF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "SGF" และ 
"SGF-P1"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (SGF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 12 ก.ค. 2559
รายละเอียด                     :
ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________