รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2559 07:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
ARROW
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 
2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ARROW)
ทุนเดิม (บาท)                    : 251,065,004.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 251,065,004
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,151,396
ทุนใหม่ (บาท)                    : 252,216,400.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 252,216,400
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 921,443 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,151,396 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.2496
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.48
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ก.ค. 2559
______________________________________________________________________