รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2559 17:37:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หลักทรัพย์
SMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559          
          
   ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งงบการเงินแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุ้น (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)          
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 
จำนวน 14 บริษัท ดังนี้          
         ชื่อบริษัท            จำนวนวันที่ล่าช้า

1. บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN)  
        แบบ 56-1 ปี 54      1,550   
  แบบ 56-2 ปี 54      1,522   
  งบการเงิน Q1 ปี 55      1,507   
  งบการเงิน Q2 ปี 55      1,416   
  งบการเงิน Q3 ปี 55      1,324   
  งบการเงินรายปี 55      1,217   
  แบบ 56-1 ปี 55      1,186   
  แบบ 56-2 ปี 55      1,157   
  งบการเงิน Q1 ปี 56      1,142   
  งบการเงิน Q2 ปี 56      1,051   
  งบการเงิน Q3 ปี 56      959   
  งบการเงินรายปี 56      822   
  แบบ 56-1 ปี 56      822   
  แบบ 56-2 ปี 56      792   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*    686   
  งบการเงินรายปี 57      457   
  แบบ 56-1 ปี 57      457   
  แบบ 56-2 ปี 57      427   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*    321   
  งบการเงินรายปี 58      91   
  แบบ 56-1 ปี 58      91   
  แบบ 56-2 ปี 58      61   
            
2. บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC)  
        แบบ 56-1 ปี 54      1,550   
  แบบ 56-2 ปี 54      1,522   
  งบการเงิน Q1 ปี 55      1,507   
  งบการเงิน Q2 ปี 55      1,416   
  งบการเงิน Q3 ปี 55      1,324   
  งบการเงินรายปี 55      1,217   
  แบบ 56-1 ปี 55      1,186   
  แบบ 56-2 ปี 55      1,157   
  งบการเงิน Q1 ปี 56      1,142   
  งบการเงิน Q2 ปี 56      1,051   
  งบการเงิน Q3 ปี 56      959   
  งบการเงินรายปี 56      822   
  แบบ 56-1 ปี 56      822   
  แบบ 56-2 ปี 56      792   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*    686   
  งบการเงินรายปี 57      457   
  แบบ 56-1 ปี 57      457   
  แบบ 56-2 ปี 57      427   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*    321   
  งบการเงินรายปี 58      91   
  แบบ 56-1 ปี 58      91   
  แบบ 56-2 ปี 58      61   
            
3. บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)  
        งบการเงิน Q1 ปี 56      1,142   
  งบการเงิน Q2 ปี 56      1,051   
  งบการเงิน Q3 ปี 56      959   
  งบการเงินรายปี 56      853   
  แบบ 56-1 ปี 56      822   
  แบบ 56-2 ปี 56      792   
  งบการเงิน Q1 ปี 57      777   
  งบการเงิน Q2 ปี 57      686   
  งบการเงิน Q3 ปี 57      594   
  งบการเงินรายปี 57      457   
  แบบ 56-1 ปี 57      457   
  แบบ 56-2 ปี 57      427   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*    321   
  งบการเงินรายปี 58      91   
  แบบ 56-1 ปี 58      91   
  แบบ 56-2 ปี 58      61   
            
4. บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(TUCC)   
        งบการเงินรายปี 55      1,217   
  แบบ 56-1 ปี 55      1,186   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 56*    1,051   
  งบการเงินรายปี 56      853   
  แบบ 56-1 ปี 56      822   
  งบการเงิน Q1 ปี 57      777   
  งบการเงิน Q2 ปี 57      686   
  งบการเงิน Q3 ปี 57      594   
  งบการเงินรายปี 57      486   
  แบบ 56-1 ปี 57      457   
  แบบ 56-2 ปี 57      427   
  งบการเงิน Q1 ปี 58      412   
  งบการเงิน Q2 ปี 58      321   
  งบการเงิน Q3 ปี 58      227   
  งบการเงินรายปี 58      122   
  แบบ 56-1 ปี 58      91   
  แบบ 56-2 ปี 58      61   
  งบการเงิน Q1 ปี 59      45   
            
5. บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)  
        งบการเงินรายปี 57      486   
  แบบ 56-1 ปี 57      457   
  แบบ 56-2 ปี 57      427   
  งบการเงิน Q1 ปี 58      412   
  งบการเงิน Q2 ปี 58      321   
  งบการเงิน Q3 ปี 58      227   
  งบการเงินรายปี 58      122   
  แบบ 56-1 ปี 58      91   
  แบบ 56-2 ปี 58      61   
  งบการเงิน Q1 ปี 59      45   
            
6. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)  
         งบการเงินรายปี 57  บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2557 เมื่อวันที่ 27
                          มีนาคม 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัท
                          นำส่งงบการเงินปี 2557 ฉบับแก้ไข ภายใน
                          วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท
                          ยังมิได้นำส่งงบการเงินดังกล่าว (รายละเอียด
                          ตามข่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 55/2558
                          ลงวันที่ 27 เมษายน 2558)  
            
  งบการเงิน Q1 ปี 58      412   
  งบการเงิน Q2 ปี 58      321   
  งบการเงิน Q3 ปี 58      227   
  งบการเงินรายปี 58  บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2558 เมื่อวันที่ 29
                          มีนาคม 2559 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัท
                          นำส่งงบการเงินปี 2558 ฉบับแก้ไขโดยเร็วที่สุด
                          ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้นำส่งงบการเงิน
                          ดังกล่าว (รายละเอียดตามข่าวของสำนักงาน
                          ก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน
                          2559)  
            
  งบการเงิน Q1 ปี 59      45   
            
7. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)  
         งบการเงินรายปี 57  บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2557 เมื่อวันที่ 26
                          มีนาคม 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัท
                          นำส่งงบการเงินปี 2557 ฉบับแก้ไข ภายใน
                          วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท
                          ยังมิได้นำส่งงบการเงินดังกล่าว (รายละเอียด
                          ตามข่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 55/2558
                          ลงวันที่ 27 เมษายน 2558)  
            
  งบการเงิน Q1 ปี 58            412   
  งบการเงิน Q2 ปี 58      321   
  งบการเงิน Q3 ปี 58      227   
  งบการเงินรายปี 58  บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2558 เมื่อวันที่ 29
                          มีนาคม 2559 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัท
                          นำส่งงบการเงินปี 2558 ฉบับแก้ไขโดยเร็วที่สุด
                          ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้นำส่งงบการเงิน
                          ดังกล่าว (รายละเอียดตามข่าวของสำนักงาน
                          ก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2559ลงวันที่ 29 เมษายน
                          2559)  
  งบการเงิน Q1 ปี 59      45   
            
8. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)  
        งบการเงิน Q1 ปี 58      412   
  งบการเงิน Q2 ปี 58      321   
  งบการเงิน Q3 ปี 58      227   
  งบการเงินรายปี 58      122   
  งบการเงิน Q1 ปี 59      45   
            
9. บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)  
        งบการเงินรายปี 58      122   
  แบบ 56-1 ปี 58      91   
  แบบ 56-2 ปี 58      61   
  งบการเงิน Q1 ปี 59      45   
            
10. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE)  
         แบบ 56-2 ปี 58      61   
            
11. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (TT&T)  
        งบการเงินรายปี 58       91   
  แบบ 56-1 ปี 58       91   
            
12. บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (BRC)  
        แบบ 56-2 ปี 58       61   
            
13. บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)  
        งบการเงิน Q1 ปี 59        45   
            
14. บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)  
        งบการเงิน Q1 ปี 59       45   
    
            
* งบการเงินที่จัดทำ โดยทีมผู้บริหาร (In - house)            
______________________________________________________________________