รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2559 09:42:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
หลักทรัพย์
PRG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 16 บริษัท 
ที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ขึ้นไป ดังนี้
    1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)
    2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (CNS)
    3. บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) (INOX)
    4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)
    5. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC)
    6. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (PRG)
    7. บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON)
    8. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ROH)
    9. บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (SHANG)
    10. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK)
    11. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (SSC)
    12. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)
    13. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (TPC)
    14. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS)
    15. บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD)
    16. บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
    ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ว่าด้วยหมวดการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ
วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัท โดยบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุก
6 เดือนจนกว่าบริษัทจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วน
______________________________________________________________________