รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2559 06:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการร่วมทุนในบริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำกัด
หลักทรัพย์
AP
แหล่งข่าว
AP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งการร่วมทุน (Joint Venture) โครงการใหม่ในวันนี้
โดยดำเนินการผ่าน บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนท์ จำกัด ("PR") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอพี
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AP") กับบริษัท เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ("MJRT")
อันเป็นบริษัทในเครือของ Mitsubishi Jisho Residence Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) (อัตราส่วนการถือหุ้นใน PR: AP
ร้อยละ 51 และ MJRT ร้อยละ 49) ทั้งนี้ MJRT ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการร่วมทุนใหม่ในครั้งนี้  บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนท์ จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นใน บริษัท เอพี 
(รัชโยธิน) จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โครงการใหม่ผ่านทางบริษัทดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้