รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2559 17:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ทห. 026/2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรื่อง  แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท 
และกรรมการสรรหา

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนูลักษณ์
จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ได้แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ของบริษัทฯ
เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน
2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่วางลงได้แล้ว บริษัทฯ
จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ(นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้