รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2559 17:13:00
หัวข้อข่าว
การลงนามในสัญญาร่วมทุน บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทห. 027/2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559

เรื่อง  การลงนามในสัญญาร่วมทุน บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จะร่วมลงนามใน Joint Venture Agreement ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
กับ World Co., Ltd. บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นด้านค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องแต่งกาย
เพื่อร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยใช้ชื่อ "บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด"
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า "TAKEO KIKUCHI" ในประเทศไทย
มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างการร่วมทุน ดังนี้
    ชื่อ        สัดส่วนการถือหุ้น
1.  World Co., Ltd. (ญี่ปุ่น)      49%
2.  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลไทยอื่น   51%
รวม            100%

โดยคาดว่า บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายใน ปี 2559 
และเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ
จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดุษฎี  สุนทรธำรง

(นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้