รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2559 08:52:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ EMC
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 29 มิ.ย. 2559
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 29 มิ.ย. 2559
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และไตรมาสที่่ 1 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้ว
ไม่พบว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร
หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด
______________________________________________________________________