รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2559 08:44:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ML-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หลักทรัพย์
ML
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ML)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : ML-W2
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 30 มิ.ย. 2559
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 483,979,280
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 3.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (1 มิถุนายน 
2559)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ธ.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 31 พ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ ML-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
ML-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________