รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2559 17:46:00
หัวข้อข่าว
ความคืบหน้าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ. บัวหลวง) ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ได้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 3826/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558
เพื่อแจ้งการสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) นั้น

     บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) 
ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โดยบริษัท
จอมธกล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาค่าก่อสร้างงานโยธาต่ำที่สุด และเมื่อรวมกับระบบงานอื่นๆ ที่จำเป็น ได้แก่
ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร เป็นต้น
รวมถึงงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการก่อสร้างสถานี S4 จะรวมเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ประมาณ 650
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเบื้องต้นที่กำหนดไว้ เนื่องจากค่าก่อสร้างงานโยธาสูงกว่าประมาณการ
รวมถึงมีค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภค และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น (อนึ่ง BTSC
ได้ออกค่าก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับสถานี S4 ไว้แล้ว) ทั้งนี้ กองทุนจะออกเงินครึ่งหนึ่ง และ บริษัท
เอไอเอ จำกัด จะออกเงินอีกครึ่งหนึ่ง โดยกองทุนมีความตั้งใจที่จะใช้เงินของกองทุนโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน
 การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จ

     บลจ. บัวหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่า การสร้างสถานี S4 ด้วยมูลค่าการลงทุนนี้ 
จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและยังคงเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
โดยจะทำให้รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิ่มขึ้น
โดยที่ปรึกษาอิสระได้ทำการประมาณการจำนวนเที่ยวการเดินทางและรายได้ค่าโดยสารคาดว่า การสร้างสถานี S4
จะทำให้จำนวนเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ 9,800 - 12,000 เที่ยวต่อวันในวันธรรมดา
ซึ่งจะทำให้รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561/2562
(ปีที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินงาน) รายได้ค่าโดยสารหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 75 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561/2562

     การก่อสร้างสถานี S4 ด้วยมูลค่าการลงทุนดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้