รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2559 17:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 083/0659              
              22 มิถุนายน 2559

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
เรียน  กรรมการ และผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)                              ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ง   นางสาวนันทนัช สูงสว่าง ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวปภาดา
อมรมนัส ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่      22 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้