รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มิ.ย. 2559 08:40:00
หัวข้อข่าว
20 มิถุนายน 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ROJNA-W3
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : 20 มิถุนายน 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ROJNA-W3
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 
(ROJNA-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 20 มิ.ย. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : 24 มิ.ย. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 ก.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 21 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 30 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 16 ก.ค. 2559
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ROJNA-W3 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 - 15 กรกฎาคม 2559
______________________________________________________________________