รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มิ.ย. 2559 08:14:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 15.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว นัยน์ภัค ชาญวีรกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย เศรณี ชาญวีรกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศึกษิต เพชรอำไพ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.2276% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 69.999% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 59.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ นาง ศิริธร แบเลเว็ลด์ นางสาว ภัทรี แบเลเว็ลด์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย / สิ้นสุด concert party เมื่อวันที่ 13/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -39.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________