รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2559 17:55:00
หัวข้อข่าว
พิจารณาจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
หลักทรัพย์
KYE
แหล่งข่าว
KYE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มิ.ย. 2559
วันประชุม                      : 15 มิ.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 ก.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 05 ก.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มิ.ย. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558
    วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
      วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
      วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
       วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559  
       วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่ เอ็ม.ดี. 223/2559

15 มิถุนายน 2559

เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ที่ประชุมพิเศษคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 15 
มิถุนายน 2559 ได้มีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) ในอัตราหุ้นละ 19.14 บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 421.1 ล้านบาท
2.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
สำหรับปี 2559 โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้
1.   นายซึโตมุ    ชิมิซึ
2.   นายมนู    เลียวไพโรจน์
3.   นายประพนธ์    โพธิวรคุณ
4.   นายยาซูมิจิ    ทาซึโนกิ
5.   นายฮิโรทากะ    อาโบะ
        โดยเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
 ดังนี้
1.  นายซึโตมุ    ชิมิซึ
2.   นายมนู    เลียวไพโรจน์
3.   นายประพนธ์    โพธิวรคุณ
4.   นายยาซูมิจิ    ทาซึโนกิ
5.   นายฮิโรทากะ    อาโบะ
3.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 
2559 โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2558
4.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
    1.นางสาวอรวรรณ     ศิริรัตนวงศ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 และ/หรือ
    2.นางสาววิภาวรรณ   ปัทวันวิเวก    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ
    3.นางสาวปัทมวรรณ      วัฒนกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832

                /จากบริษัท เคพีเอ็มจี?????
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงิน 1,138,000 บาท เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 0.4
5.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (Record Date) 
ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 5
กรกฎาคม 2559
6.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 (Record Date) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 5
สิงหาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
7.  กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา 
ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
      วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
      วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558
    วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
      วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
      วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
       วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559  
       วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ


         (นายโกมล วงศ์ทองศรี)
                         กรรมการรองผู้จัดการ

แผนกเลขานุการ
สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร.0-2337-2900 ต่อ 512 , 516
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้