รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2559 17:33:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2559 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SMC
แหล่งข่าว
SMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มิ.ย. 2559
วันประชุม                      : 14 ก.ค. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มิ.ย. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 30 มิ.ย. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 มิ.ย. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี
2556,2557,2558
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้อง เมจิก 1 ชั้น 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
วันที่ 15 มิถุนายน 2559

เรื่อง     กำหนดวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2559
เรียน     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
7/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1.  มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา เวลา 
11.00 น. ณ ห้อง เมจิก 1 ชั้น 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
2.  ที่ประชุมมีมติกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
             วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
    วาระที่ 2   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี
2556,2557,2558
    วาระที่ 3   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.  ที่ประชุมมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2559 
(Record Date) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 30
มิถุนายน 2559

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              ขอแสดงความนับถือ


               ( นายสถิตย์ วงศ์พนากร )
                 กรรมการ
             บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้