รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2559 07:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลงนามในสัญญารับงานก่อสร้าง
หลักทรัพย์
TPOLY
แหล่งข่าว
TPOLY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) ได้ทำสัญญากิจการร่วมค้า กับ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด
(มหาชน) (SOLAR) โดยใช้ชื่อว่า "กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที" "S L T T Joint Venture"
เพื่อเข้าประกวดราคา และประมูลงานก่อสร้าง Tesco Thailand Roof Top Solar Project  ของ บริษัท
เอกชัย-ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด
โดย"กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที" "S L T T Joint Venture" ชนะการประกวดราคา และได้ทำสัญญา กับ บริษัท 
เอกชัย-ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้