รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มิ.ย. 2559 08:43:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ROJNA-W3
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 
(ROJNA-W3)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ROJNA-W3
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 24 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 ก.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 21 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 30 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 16 ก.ค. 2559
______________________________________________________________________