รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2559 21:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วย (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2559
หลักทรัพย์
WHABT
แหล่งข่าว
WHABT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 08 มิ.ย. 2559
วันประชุม                      : 15 ก.ค. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 มิ.ย. 2559
date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 23 มิ.ย. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 20 มิ.ย. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  รายงานผลการดำเนินการงานในรอบปี 2558
วาระที่ 2  รายงานงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2558
วาระที่ 3  รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจำปี 2559
วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
จากกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเดิมนั้น จะทำให้มีวันปิดสมุดทะเบียน 2 วันติดกัน คือ วันที่ 14 และ 15 
มิถุนายน 2559 อย่างไรก็ดี ตามแนวปฏิบัติของการปิดสมุดทะเบียน จะต้องเว้นห่างกันอย่างน้อย 1 วัน
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ
จึงขอเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559
ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) จากเดิมวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 22 มิถุนายน
2559 และเปลี่ยนแปลงวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์จากวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ส่วนวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ยังคงเหมือนเดิม คือ 15 กรกฎาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้