รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2559 12:32:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่   378/2559        
            
                                              วันที่ 
01 มิถุนายน 2559          

เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
2559 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  สำนักงานประกันสังคม      21,600,000.00        30.00
2  นายธีระพล หวังมนตรี       8,408,600.00        11.68
3  น.ส.โอภาพรรณ หวังมนตรี       8,103,600.00        11.26
4  นายไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์       3,751,200.00         5.21
5  นายยง อารีเจริญเลิศ       3,000,000.00         4.17
6  นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์       2,000,000.00         2.78
7  นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์       1,970,000.00         2.74
8  นายสุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์       1,307,000.00         1.82
9  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)       1,000,000.00         1.39
9  นายบัณฑิต บัณฑุชัย       1,000,000.00         1.39
9  บริษัทศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด       1,000,000.00         1.39
10  ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD        880,000.00        1.22


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(น.ส.สิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบริการลูกค้า
โทร.02-305-9855-60
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้