รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2559 12:30:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 382/2559        
            
                                               วันที่ 
01 มิถุนายน 2559
        


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
             
 
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  288,434,700.00  30.36
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  76,497,176.00  8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  67,800,000.00  7.14
4  นายชาลี วลัยเสถียร  16,900,500.00  1.78
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์  16,136,500.00  1.70
6  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  13,705,500.00  1.44
7  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี  12,310,000.00  1.30
8  BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH  12,292,900.00  1.29
9  GIC PRIVATE LIMITED  11,844,000.00  1.25
10  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  11,576,900.00  1.22       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                             
(น.ส.สิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค)
                                              
ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้