รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2559 08:54:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TSTE เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2559
หลักทรัพย์
TSTE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TSTE เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 
2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) (TSTE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 145,199,929.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 290,399,858
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 58,079,787
ทุนใหม่ (บาท)                    : 174,239,822.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 348,479,645
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 58,079,787 หุ้น 
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 5 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 มิ.ย. 2559
______________________________________________________________________