รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2559 08:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPOLY-W2) ครั้งที่ 4 (30 มิถุนายน 59)
หลักทรัพย์
TPOLY
แหล่งข่าว
TPOLY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 มิ.ย. 2559
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TPOLY-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2559
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 3.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ                      :
สำหรับการใช้สิทธิในครั้งนี้ มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 125,975,834หน่วย และบริษัทฯ 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPOLY-W2)
ครั้งที่ 4 ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2559
1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ 
ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23-24, 27-29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
   ถึงเวลา 15.30 น.
2. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 30 มิถุนายน 2559
3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 3.00 บาทต่อ 1 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้