รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2559 17:01:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558(แก้ไข)
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องสัญญาการให้บริการทางเทคนิค
ระหว่าง
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิตซูวา อิเลคทริค อินดัสตรี จำกัด

1.  วันเดือนปีที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ประจำปี 
2559 ซึ่งบริษัท คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2559 และจะแจ้งวันที่จัดประชุมให้ทราบในภายหลัง

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ชื่อสัญญา  :  สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (Technical Services Agreement)
ผู้รับบริการ  :  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ("TMW")
ผู้ให้บริการ  :  บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด ("MEI")
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  :  บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
บริษัทถือหุ้นจำนวน 23,640,300.หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1.  นางโยชิมิ ยามาด้า (ถือหุ้นใน MEI 1.99%)
2.  นายฮิโรชิ ยามาด้า (ถือหุ้นใน MEI 16.52% และ TMW 8.79%)
3.  นายฮิโรโต้ ยามาด้า (ถือหุ้นใน MEI 8.73% และ TMW 2.69%)
4.  น.ส.ฮารุกะ ยามาด้า (ถือหุ้นใน MEI 6.47% และ TMW 0.15%)
5.  นางยูกาโกะ ยามาด้า (ถือหุ้นใน MEI 14.13%)
ซึ่งทั้งหมดถือหุ้นใน TMW รวมกันในสัดส่วน 11.63% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และถือหุ้นใน MEI 
รวมกันในสัดส่วน 47.84%

โดยรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

3.  ลักษณะของรายการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ TMW 
เข้าทำสัญญารับบริการทางด้านเทคนิคจาก MEI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยต่อสัญญาตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 ปี
โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำสัญญาการให้บริการทางเทคนิคในลำดับถัดไป
ทั้งนี้สาระสำคัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อสัญญา  :  สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (Technical Services Agreement)
วันที่ทำสัญญา  :  ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TMW และ MEI อนุมัติให้ทำรายการ
วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา  :  1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
อายุสัญญา  :  5 ปี
สาระสำคัญของสัญญา  :  1).  MEI จะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่บริษัท 
รวมไปถึงการให้ข้อมูลบริการให้คำปรึกษาและการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้
ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท
2).  ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจา
กคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
3).  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ในส่วนของการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา บริษัท 
จะได้รับความช่วยเหลือข้อมูลสารสนเทศและคำแนะนำปรึกษา ดังนี้
-  ด้านธุรกิจการค้าอันเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
การจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด
-  ด้านการจัดหา ติดตั้ง การเริ่มใช้งาน การปฏิบัติงานของเครื่องจักรรวมถึงการซ่อมบำรุง
-  ด้านการผลิต การจัดการองค์กร การแก้ปัญหาการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต 
เทคนิคและประสิทธิภาพกำลังการผลิตและการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ทั่วไป
-  ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแบบเขียนและแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่
-  ด้านการจัดฝึกอบรมพนักงานและการบริหารจัดการบริษัท
ค่าตอบแทน  :  อัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิรายเดือนของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม หลังหัก ค่าประกันภัย 
ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะชำระเป็นรายไตรมาส กำหนดชำระภายใน 30 วัน
นับจากวันสิ้นไตรมาส และชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ/หรือ สกุลเงินอื่นๆ
ตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

4.  มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ
บริษัท ได้ประมาณการยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมในอนาคต 5 ปี 
เพื่อคำนวณหาประมาณการค่าตอบแทนบริการด้านเทคนิคและการพัฒนาที่จะต้องชำระให้แก่ MEI มีรายละเอียดดังนี้

ปี  ประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม (ล้านบาท)  อัตราค่าตอบแทน 3%
(ล้านบาท)
2559 - 2560  600  18.00
2560 - 2561  601  18.03
2561 - 2562  608  18.24
2562 - 2563  610  18.30
2563 - 2564  615  18.45
รวม  3,034  91.02

ขนาดของรายการชำระค่าบริการด้านเทคนิคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 5 ปี (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564) รวมทั้งสิ้นประมาณ 91.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.65
ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 1,610.38 ล้านบาท

5.  ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทำรายการ
รายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 -ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA โดยบริษัท
จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ว
ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัท
ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเป็นธรรมของค่าบริการและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

6.  รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
MEI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถือหุ้นจำนวน 23,640,300 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.25  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
และมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือครอบครัวยามาด้า ประกอบด้วย
1).  คุณฮิโรชิ ยามาด้า  เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 3,506,000 หุ้น (ณ 
วันที่ 16 มิ.ย. 2558) คิดเป็นร้อยละ 8.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และเป็นกรรมการ MEI โดยถือหุ้นใน
MEI 49,550 หุ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559) คิดเป็นร้อยละ 16.52 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MEI
2).  คุณฮิโรโต้ ยามาด้า  ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,075,000 หุ้น (ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2558) คิดเป็นร้อยละ 
2.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นใน MEI 26,190 หุ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559)
คิดเป็นร้อยละ 8.73 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MEI
3).  คุณฮารุกะ ยามาด้า  ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 60,000 หุ้น (ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2558) คิดเป็นร้อยละ 0.15 
ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นใน MEI 19,420 หุ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559) คิดเป็นร้อยละ
6.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MEI

ครอบครัวยามาด้า ถือหุ้นของบริษัทรวมจำนวน 4,641,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.63 
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และถือหุ้นของ MEI รวมจำนวน 143,510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.84
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
การที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต
เทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่น
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกมาเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งอัตราค่าตอบแทน 3%
ของประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ตามเงื่อนไขสัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี รวม 91.02 ล้านบาท
ที่บริษัทต้องจ่ายบริษัทแม่เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

8.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท


ลงชื่อ
(นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 พ.ค. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 26 ก.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 27 ก.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 22 ก.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 05 ส.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2559 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 พ.ค. 2559
วันประชุม                      : 15 ก.ค. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มิ.ย. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 14 มิ.ย. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มิ.ย. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ทีเค พาเลซ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 3 
ห้องสุพรรณิการ์  เลขที่ 54/7 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
 เรื่อง  กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559   
    และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่  30 พฤษภาคม 2559

        บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ดังนี้
        1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ทีเค พาเลซ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 3 ห้องสุพรรณิการ์  เลขที่ 54/7
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.
 2.   กำหนดให้วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2559  ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
       3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้
             ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่             3 กรกฎาคม 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  เพื่อพิจารณารับรอง
      ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2558
      ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  2559
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
และคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและได้รับการแสดงเปิดเผยอย่างเพียงพอเป็นไปต
ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปัน  ผล
        ความเห็นของคณะกรรมการ :  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ          จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558
และการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาเสนอจ่ายเงิน          ปันผลใน  อัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 41,895,000 บาท           (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 30.38
ของกำไรสุทธิ          ตามงบกำไรขาดทุนโดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ          รา
ยชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วัน          อังคารที่  26
กรกฎาคม 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ            พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.           2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันพุธที่ 27
กรกฎาคม           2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจาก          ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว
      ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
          ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 
ท่านที่            ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง           ดังนี้
               1. นายโยชิฮิซ่า    ฮาเซกาว่า
          2. นายไพฑูรย์    กลัดเขียว  
          3. นายพชร     แก้วนุกูล  
  ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวน  8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ
โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป
      ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2559 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์
เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2559 จำนวน
1,640,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
    
    ระเบียบวาระที่ 
8  พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการ        พัฒนาระหว่าง บริษัท
ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็คทริค อินดัส        ตรี จำกัด
        ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการต่อ          สัญญาฯนี้ 
มีความเห็นว่า การที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงนี้
จะเป็นประโยชน์อย่าง          ยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัย          ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด   การผลิต
เทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพ          ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่น
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์          สินค้าที่ออกมาเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งอัตราค่าตอบแทน 3%
ของประมาณการ          ยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ตามเงื่อนไขสัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี รวม 91.02           ล้านบาท

ที่บริษัทต้องจ่ายบริษัทแม่เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่          เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมเดี
ยวกัน
และให้นำเสนอการต่อสัญญาการให้บริการทางด้าน          เทคนิคและการพัฒนาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษา          ทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำเข้าทำรายการ          นี้ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทด้วย
    
    ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  
        
                    ขอแสดงความนับถือ
                                                          นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้