รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2559 16:59:00
หัวข้อข่าว
SET News :สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                   ฉบับที่ 41/2559
                                           31 พฤษภาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. โดยมีนายชัยวัฒน์
วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ คณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคตลาดทุน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 42 ในปีนี้ โดยตลอดระยะเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา 
ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นแหล่งลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในผลตอบแทนสำหรับผู้มีเงินออม
และเป็นแหล่งระดมทุนเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตสำหรับภาคธุรกิจ
อีกทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
ด้วยมุ่งหวังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น Sustainable Stock
Exchange (SSE) ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2559
โดยจะมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการให้บริการที่ครบวงจรแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้เรื่องการลงทุน การออม
การบริหารเงินให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนรู้ให้สนุกสนาน
น่าสนใจ และเข้าใจง่ายที่ "INVESTORY" หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย
และห้องสมุดมารวยที่พร้อมยกระดับสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านตลาดทุนชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้
อาคารยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
ของสถาบันสภาอาคารเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับ Gold
ซึ่งเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมเป็นอาคารที่จะสนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน
และธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ทศวรรษต่อไปได้อย่างมั่นคง

ตัวอาคารประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารสำนักงาน (อาคาร A) สูง 28 ชั้น 
เป็นที่ทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาคารบริการแก่สาธารณชน (อาคาร B) สูง 7 ชั้น
เป็นสถานที่ให้บริการธุรกรรมในตลาดทุน ประกอบด้วย TSD Counter Services พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
(INVESTORY) ห้องสมุดมารวย หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ และห้องประชุม อาคารจอดรถสูง 10 ชั้น (อาคาร C)
ประกอบด้วยศูนย์อาหาร และหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

"ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน"
______________________________________________________________________