รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2559 12:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  370/2559                วันที่ 27 พฤษภาคม 2559


เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์
บานา (URBNPF)


เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุนรวม จากอัตราร้อยละ 0.500 ต่อปี
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน)
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
เป็นอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน)
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
  ทั้งนี้ การปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 25 
ของอัตราค่าธรรมเนียมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในโครงการจัดการกองทุนรวม  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                    ขอแสดงความนับถือ


                       (นายยุทธพล ลาภละมูล)
                        กรรมการผู้จัดการ
  

ทีมบริหารช่องทางและการขาย
โทร. 02-305-9855
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้