รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2559 18:53:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 073/0559
  26 พฤษภาคม 2559
เรื่อง  การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
ได้มีมติอนุมัติการกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี
โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้
วันที่ทำรายการ:  ภายใน 30 วันนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:  1.  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ขาย
  2.  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อ
สินทรัพย์ที่ทำรายการ:  หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 49,997 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.997 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ลักษณะการทำรายการ:  บริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ในราคาตามบัญชี ณ วันที่
 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 33.37 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,668,399.89 บาท
จำนวนการถือหุ้นก่อนการจำหน่ายไป:  49,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.997 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด
จำนวนการถือหุ้นหลังการจำหน่ายไป:  0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด
ทั้งนี้ 
รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และไม่เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้