รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ค. 2559 18:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

จท.11- 590226                     23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ 
วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(DIF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1,632,790,800   28.11
2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   297,491,100   5.12
3  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES
PTE LTD   249,471,292   4.30
4  RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.   100,190,990   1.73
5  ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)   99,275,000   1.71
6  AIA Company Limited - AIA D-PLUS   98,744,900   1.70
7  CHASE
NOMINEES LIMITED   81,530,600   1.40
8  บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   76,122,200
1.31
9  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   76,000,000   1.31
10  STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY   49,043,900   0.84  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
                    (นางสาวพิจิตตรา
ไตรรัตนธาดา)     
           ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้