รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2559 08:39:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NCH เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ NCH เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (NCH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,185,985,052.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,185,985,052
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 59,298,639
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,245,283,691.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,245,283,691
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 59,298,639 หุ้น 
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
 พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 20 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 19 พ.ค. 2559
______________________________________________________________________