รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2559 19:02:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 1 ปี 2559 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 34.73 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเนื่องจากการขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 32.43 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิง ณ
วันที่กองทรัสต์เช้าลงทุนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 54.566 บาท ต่อปอนด์สเตอร์ลิง แต่ ณ
สิ้นเดือนมีนาคม 2559 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 50 บาท ต่อปอนด์สเตอร์ลิง

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วกองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10.57 ล้านบาท 
โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 23.70 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่าจำนวน 23.08 ล้านบาท
และค่าใช้จ่านรวมทั้งสิ้น 13.13 ล้านบาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้