รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2559 17:10:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งประธานกรรมการ
หลักทรัพย์
AP
แหล่งข่าว
AP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
(AGM) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ คือ รศ.ดร.นริศ
ชัยสูตร แทนกรรมการท่านเดิม คือ นายชัชวาล พรรณลาภ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทด้วย มีผลนับตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขรายชื่อกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้