รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2559 17:05:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW023/2559              
            16 พฤษภาคม 2559

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สำหรับงวด 3 เดือน ดังนี้
                                          (หน่วย : ล้านบาท)
       ผลประกอบการ              ไตรมาสที่ 1 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                             ปี 2559   ปี 2558  เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม                        1,191.79  1,405.49   (15.20)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทฯ          (8.50)   7.03  (220.90)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)  (0.02)     0.02  

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 8.50 ล้านบาท กำไรลดลง 15.53
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 220.90 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมี
กำไรสุทธิจำนวน 7.03 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย จำนวน 1,177.07 ล้านบาท ลดลง 196.49 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 14.31 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขาย จำนวน
1,373.56 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้งานโครงการต่าง ๆ
ต้องถูกเลื่อนออกไป กอปรกับการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้รายได้
จากการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นรวม จำนวน 14.72 ล้านบาท ลดลง 17.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
53.90 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ที่มีรายได้อื่น จำนวน 31.94
ล้านบาท สาเหตุจากไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 10.67
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จำนวน 12.00 ล้านบาท เนื่องจาก
ค่าเงินบาทอ่อนตัว กอปรกับดอกเบี้ยรับลดลง 4.08 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุน
ชั่วคราวและอัตราดอกเบี้ยลดลง

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,188.88 ล้านบาท ลดลง 200.78 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 14.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,389.66
ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
    ต้นทุนขายรวม จำนวน 1,122.60 ล้านบาท ลดลง 201.30 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 15.21  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีต้นทุนขาย จำนวน
1,323.90 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามยอดขาย นอกจากนี้มีการโอนกลับรายการปรับลด
ราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับระหว่างงวด จำนวน 48.38
ล้านบาท เนื่องจากราคาทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น
 
  2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
    ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 22.29 ล้านบาท ลดลง 2.80 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 11.14 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน
25.08 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาลดลง

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 43.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.32 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.15 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร จำนวน 40.68 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญและค่าบำเหน็จของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

  4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 5.32 ล้านบาท ลดลง 5.30 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 49.86 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จำนวน 10.62 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทก่อนครบกำหนด

  5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 6.90 ล้านบาท ลดลง 1.94 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 21.95 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
จำนวน 8.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ จำนวน 3.11 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 มีผลกำไร
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 5.46 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                     ขอแสดงความนับถือ
          

                ( นางสุนันทา แพงศุข )
               ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้