รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2559 08:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนฯ
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 พ.ค. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.064
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 10.675
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 10.611
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 30 พ.ค. 2559
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 25 พ.ค. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 13 มิ.ย. 2559
วยลงทุน
หมายเหตุ                      :
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ขอแจ้งให้ทราบว่า
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท
ี่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน
371.041 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะนำเงินจำนวน 370.432 ล้านบาท
ไปดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน และขอแจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 3
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน ดังนี้

     1.  ลดเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.064 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 10.675 บาท 
เหลือหน่วยละ 10.611 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

     2.  กำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 13 มิถุนายน 2559

     อนึ่ง ในการลดทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ได้หักเงินเฉลี่ยคืนจากกำไรสะสมของกองทุน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้