รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2559 08:35:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
                      รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  :   รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้า
                     ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง
                     23.5 กิโลเมตรประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17
                     กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสาย
                    สีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
                    ถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุด
                    วันที่ 4 ธันวาคม 2572)

2. ประเภททรัพย์สิน  :   สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต
                     จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

3. ผู้ดำเนินการ   :   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
        เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
                     กรุงเทพมหานคร

4. ราคาประเมิน *  :   65,400,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

5. วันที่ประเมินค่า   :   29 เมษายน 2559  

6. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน :   บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด

*  ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายจ่ายฝ่ายทุน
ตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate)
ที่ 8% ต่อปี

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษ
ัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้